Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

1.      Het plaatsen van een bestelling houdt in dat onze klant kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden die voorrang hebben op zijn aankoopsvoorwaarden. Zij mogen geenszins gewijzigd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord. 

2.      Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, op heden geldig zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn onder meer herzienbaar wanneer lonen, sociale lasten of de prijs van grondstoffen stijgen. De leveringstermijnen worden slechts als wijziging opgegeven en houden geen formele verbintenis in. Dit alles geldt behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingende aard. 

3.      Verkoopsovereenkomsten tegen bepaalde prijzen en voorwaarden, door onze afgevaardigden toegestaan bij het overmaken van een bestelling, komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van ons dan wel doordat wij geheel of gedeeltelijk voldoen aan een opdracht tot levering  van de koper. 

4.       Onze verkopen worden afgesloten tegen vaste rekening. Geleverde goederen kunnen niet teruggezonden worden zonder ons voorafgaandelijk akkoord. De terugnamekosten zijn ten laste van de klant tenzij ze het gevolg zijn van een vergissing van onze diensten. 

Goederen uitgezonderd toners & cartridges langer dan 1 maand aangekocht worden gecrediteerd -25 %, 2 maand na aankoop worden de goederen niet teruggenomen.

Vervallen en geopende toners/cartridges worden niet teruggenomen.

Toners/cartridges langer dan 1 maand worden gecrediteerd - 30%.

Toners/cartridges langer dan 2 maand worden niet teruggenomen.

5.      De goederen worden vervoerd op risico van de klant, zelfs indien ze franco geleverd worden. Vervoerskosten zijn ten laste van de bestemmeling,  behalve wanneer de ordergrootte 75 € ex Btw overschrijdt, wordt er franco in België geleverd. Portkosten voor buitenlandse zendingen zijn op aanvraag ter beschikking.  Levering is steeds over drempel bestemmeling. Er wordt een meerprijs gevraagd bij levering op aangeduide plaats door klant. 

6.      Klachten moeten om geldig te zijn, binnen de 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend.  Bij gebreke daarvan is de verkoper niet aansprakelijk   voor betreffende gebrek. Retourzendingen die het gevolg zijn van foutieve bestelling van koper, worden gecrediteerd onder inhouding van 10%  van productwaarde voor gemaakte kosten met een minimum van 15 € per geval. 

7.      Onze leveringen zijn betaalbaar te Izegem binnen 30 dagen na factuurdatum. Wissels en kwitanties brengen noch schuldvernieuwing, noch afwijking van dit beding mee. 

8.      Bij gebrek aan betaling van factuur op vervaldatum kunnen onze verdere leveringen onder rembours aangeboden worden of volledig onderbroken worden zonder voorafgaandelijke verwittiging. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige vereffening van het factuurbedrag in hoofdsom, verhogingsbeding, interesten en kosten. 

9.      Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag behoudt Drukkerij Strobbe BVBA zich het recht voor alle latere facturen, zelfs niet vervallen, onmiddellijk in hun totaliteit op te eisen. 

10.   Bij niet-betaling op de vervaldag stuurt Drukkerij Strobbe BV de klant een herinnering, in dit geval zullen er herinneringskosten aangerekend worden. Bovendien is onder dezelfde voorwaarden een verwijlintrest verschuldigd van 12 % waarbij elke begonnen maand voor een volledige zal tellen. 

11.  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk