Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

1. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat onze klant kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden die voorrang hebben op zijn aankoopsvoorwaarden. Zij mogen geenszins gewijzigd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.

2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, op heden geldig zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn onder meer herzienbaar wanneer lonen, sociale lasten of de prijs van grondstoffen stijgen. De leveringstermijnen worden slechts als indicatie opgegeven en houden geen formele verbintenis in. Dit alles geldt behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingende aard.

3. Verkoopsovereenkomsten tegen bepaalde prijzen en voorwaarden, door onze afgevaardigden toegestaan bij het overmaken van een bestelling, komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van ons dan wel doordat wij geheel of gedeeltelijk voldoen aan een opdracht tot levering van de koper.

4. Onze verkopen worden afgesloten tegen vaste rekening. Geleverde goederen kunnen niet teruggezonden worden zonder ons voorafgaandelijk akkoord. De terugnamekosten zijn ten laste van de klant tenzij ze het gevolg zijn van een vergissing van onze diensten.

5. De goederen worden vervoerd op risico van de klant, zelfs indien ze franco geleverd worden. Vervoerskosten zijn ten laste van de bestemmeling, behalve wanneer de ordergrootte 99 EUR excl. btw overschrijdt, wordt er franco in België geleverd. Portkosten voor buitenlandse zendingen zijn op aanvraag ter beschikking.  Levering is steeds over drempel bestemmeling. Er wordt een meerprijs gevraagd bij levering op aangeduide plaats door klant of bij levering op etage.

6. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht moet dit gebeuren uiterlijk 14 dagen na ontvangst goederen door op schriftelijke manier Drukkerij Strobbe BVBA te verwittigen. De klant stuurt de goederen in originele verpakking met alle geleverde toebehoren terug op eigen kosten. Drukkerij Strobbe BVBA betaalt de klant pas terug na ontvangst van goederen en maakt gebruik voor terugbetaling van hetzelfde betaalmiddel die de klant gekozen heeft.

7. Klachten moeten om geldig te zijn, binnen de 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend.  Bij gebreke daarvan is de verkoper niet aansprakelijk   voor betreffende gebrek. Retourzendingen die het gevolg zijn van foutieve bestelling van koper, worden gecrediteerd onder inhouding van 10% van productwaarde voor gemaakte kosten met een minimum van 15 EUR per geval.

8. Voor drukwerkorders gelden de verkoopsvoorwaarden van FEBELGRA, Federatie van de Belgische Grafische Industrie, eigen aan formulierendrukkers, die u hieronder kan terugvinden. Voor deze orders is het herroepingsrecht uitgesloten.

9.  Onze leveringen zijn betaalbaar te Izegem binnen 30 dagen na factuurdatum. Wissels en kwitanties brengen noch schuldvernieuwing, noch afwijking van dit beding mee.

10. Bij gebrek aan betaling van factuur op vervaldatum kunnen onze verdere leveringen onder rembours aangeboden worden of volledig onderbroken worden zonder voorafgaandelijke verwittiging. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige vereffening van het factuurbedrag in hoofdsom, verhogingsbeding, interesten en kosten. Verder behoudt Drukkerij Strobbe BVBA zich het recht voor alle latere facturen, zelfs niet vervallen, onmiddellijk in hun totaliteit op te eisen.

11. Bij niet-betaling op de vervaldag stuurt Drukkerij Strobbe BVBA de klant een herinnering, in dit geval zullen er herinneringskosten aangerekend worden. Bovendien is onder dezelfde voorwaarden een verwijlintrest verschuldigd van 12 % waarbij elke begonnen maand voor een volledige zal tellen.

12. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

 

 

Beroepsgebruiken en algemene voorwaarden eigen aan de formulierendrukkers.

Opgesteld door FEBELGRA, Federatie van de Belgische Grafische Industrie vzw, lid van het Verbond van Belgische

Ondernemingen, op basis van de beroepsgebruiken en algemene voorwaarden van het drukkerijbedrijf.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt.

1. Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.

OFFERTEN EN BESTELLINGEN

2. Het bezorgen aan een leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, ...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

3. De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of van voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Febelgra-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte 14 dagen.

4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de voor het geheel opgegeven eenheidsprijs. De door onze agenten of vertegenwoordigers aangegane verbintenissen binden onze firma slechts na schriftelijke bevesti-ging. De leverancier behoudt zich het recht voor om ook gedurende de uitvoering van de bestellingen betalingswaarborgen van de opdrachtgever te eisen. Bij weigering behoudt hij zich het recht voor om de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten of te vernietigen.

5. Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve in die gevallen waarin de derde de bestelbon heeft medeondertekend.

REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER

6. Gezien de wettelijke bepalingen op het gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, kapvormen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, softwareprogram-ma’s, enz., welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom en mogen ze noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Het nadrukken of namaken onder om het even welke vorm en met om het even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder vooraf-gaande toestemming van de rechthebbende, maken een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten door derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

7. Indien de wet zulks vereist, mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen op het drukwerk reeds vermeld staat.

ZETSEL, MATERIAAL VAN DE LEVERANCIER, DRUKPROEVEN EN GOED VOOR DRUK

8. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt.

9. Zetwerk, clichés, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, computerbestanden, softwareprogramma’s, enz. door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtge-ver mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen. Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd wor-den in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroor-zaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroor-zaakte bijkomende kosten.

10. De leverancier levert één drukproef af in 2 exemplaren. Bijkomende drukproeven en kleurgetrouwe drukproeven worden in rekening gebracht. Een door de opdrachtgever getekende drukproef geldt als “goed voor druk” en is bepalend voor de uitvoering van het order.

11. De leverancier moet instaan voor de correctie van aan hem toe te schrijven fouten, d.w.z. deze die geen verandering op de kopij of het model aanbrengen. Hij is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en kunnen de uitvoeringstermijn verlengen. De machinestilstanden, in afwachting van de ‘goed voor druk’, wor-den eveneens in rekening gebracht. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdracht-gever.

12. Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekende en ondertekende ‘goed voor druk’ ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De ‘goed voor druk’ blijft eigendom van de leve-rancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

BEWARING

13. Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, films, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, digitale informatiedragers, ... bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in ver-band met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier. Offsetplaten worden niet bewaard.

LEVERINGSTERMIJN

14. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd met de vertraging waarvan de opdrachtgever de oorzaak is. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding verplicht is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out , zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, wateroverlast, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. Indien op verzoek van de opdrachtgever het uitvoeren van een opdracht binnen een kortere dan overeengekomen termijn extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.

AFWIJKINGEN

15. Daar de leverancier zich moet houden aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid, gelden deze eveneens voor de opdrachtgever. Deze voorschriften voorzien de volgende te aanvaarden afwijkingen: 

a) de geleverde kwantiteit kan verschillen van de bestelde kwantiteit:

- 20 % voor hoeveelheden minder dan of gelijk aan 5.000 exemplaren; 

- 10 % voor hoeveelheden minder dan of gelijk aan 100.000 exemplaren; 

- 5 % voor hoeveelheden minder dan of gelijk aan 500.000 exemplaren; 

- 3 % voor hoeveelheden groter dan 500.000 exemplaren; 

b) een speling van 8 % minder of meer van de micrometrisch opgelegde dikte van het papier of karton; 

c) een speling van 5 % minder of meer van het metrieke gewicht naargelang de aard van het papier of karton; 

d) een afwijking van de breedte van de bobijnen van 1 % minder of meer; 

e) lichte verschillen in de kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, doorzicht en lijming o.m. van voor- tot ommezijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabricatie. 

Ingeval de opdrachtgever een te leveren hoeveelheid, een metriek gewicht, een micrometrische dikte maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte, die slechts in één richting mogen optreden, het dubbel bereiken van de onder a), b), c) en d) vermelde grenzen.

16. In geval van drukopdracht voor meervoudige formulieren worden de volgende toleranties aanvaard voor wat betreft het register van de verschillende banen: - 1 mm in de breedte - 1,5 mm in de hoogte.

17. Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals laserprinting, inkjetprin-ting, kleine naaldprinters e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de vol-maakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaar-borgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

18. De afwijkingen vermeld in de artikelen 15, 16 en 17 zijn voor een prijsverhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Grotere of kleinere hoeveelheden zullen tegen de eenheidsprijs worden verrekend.

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

19. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend verzenden aan de leverancier, uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdracht-gever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht de bestelling geheel af te keuren. De leveran-cier is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever, zoals winstderving.

20. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het vervangen van het niet-conforme deel van de opdracht of het betalen van de tegenwaarde ervan.

LEVERING / MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER - RISICO

21. De franco verzendingen gelden voor “normale” leveringsvoorwaarden. Hieronder moet worden verstaan: levering op de beneden-verdieping op maximum 50 meter van de parkeerplaats van de leveringswagen, door één werkkracht uit te voeren met behulp van een

handpalettruck. Indien het te factureren bedrag lager is dan 99 EUR exclusief btw, zal een toeslag van 9,90 EUR gerekend worden voor portkosten. 

22. Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. Tenzij vooraf-gaande overeenkomst worden alle bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum.

BETALING - BEVOEGDHEID

23. Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de ‘goed voor druk’ en het saldo bij de levering. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mee. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond naar het hogere halve procentpunt. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald wordt binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 10 % van het op de vervaldag verschul-digde bedrag met een minimum van 49,58 EUR en een maximum van 1859,20 EUR. In geval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur, zal voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied vóór de vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Ieder lopend contract vervalt van rechtswege. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen weerhouden mogen worden.

24. In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. Bij afroeporders zijn de opslag- en alle andere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

25. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 15 %.

26. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen, vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever, zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

27. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.